Tin tức - sự kiện >> Tin tức doanh nghiệp 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015

Thứ 2, 27/04/2015

Công ty cổ phần Than Miền Nam - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Ngày 25/4, Công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với sự tham dự của 44 cổ đông đại diện cho 95,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 


Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung: Báo cáo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, định hướng kế hoạch SXKD 2015; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014; Thông qua báo cáo tài chính năm 2014; Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2014…

Tại Đại hội, các cổ đông đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu, HĐQT và ban kiểm soát đã nhóm họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát mới. Kết quả bầu cử: Ông Vĩnh Như đắc cử chức Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Quang Quảng tái đắc cử chức Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.


Nguồn: TMN

Background