Tin tức - sự kiện >> Tin tức doanh nghiệp 

Công ty Cổ phần than Miền Nam Vinacomin: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thứ 3, 10/05/2016

Công ty Cổ phần than Miền Nam Vinacomin: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Ngày 22/4, Công ty Cổ phần than Miền Nam Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với sự tham dự của 39 cổ đông đại diện cho 95,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.


 
Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung: Báo cáo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, định hướng kế hoạch SXKD 2016; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016; Phương án tăng vốn điểu lệ, bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014; Thông qua báo cáo tài chính năm 2015; Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2015…
 
Tại Đại hội lần này có sự thay đổi về nhân sự Ban Kiểm soát công ty. Đại hội đã thống nhất thông qua việc Ông Nguyễn Quang Quảng – Trưởng Ban kiểm soát và Bà Đặng Thị Bích Vân - Ủy viên Ban Kiểm soát thôi tham gia Ban kiểm soát, bầu Bà Phạm Thị Mai Hường và Ông Phan Văn Tân tham gia ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020. Ngay sau đó, Ban Kiểm soát công ty đã họp để bầu Trưởng ban kiểm soát mới. Kết quả bầu cử: Bà Phạm Thị Mai Hường đắc cử chức Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Background