Tiêu chuẩn kỹ thuật than 

Than tiêu chuẩn Việt Nam

Thứ 5, 06/12/2012

 

Phạm vi áp dụng

 
 • Tiêu chuẩn áp dụng cho các loại than cục và than cám thương phẩm của vùng Hòn Gai - Cẩm Phả
 • Tiêu chuẩn áp dụng cho các loại than cám thương phẩm của Núi Hồng
 • Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại than cục và than cám thương phẩm của mỏ Khánh Hoà

 

Tiêu chuẩn trích dẫn

 
 • TCVN 172:1997 (ISO 589:1981) Than đá – Xác định độ ẩm toàn phần
 • TCVN 173:1995 (ISO 1171:1981) Nhiên liệu – Xác định hàm lượng tro
 • TCVN 174:1995 (ISO 652:1981) Than và cốc – Xác định hàm lượng chất bốc
 • TCVN 175:1995 (ISO 334:1992) Nhiên liệu khoáng rắn – Xác định hàm lượng lưu huỳnh chung phương pháp Eschka
 • TCVN 200:1995 (ISO 1928:1976) Nhiên liệu khoáng rắn – Xác định trị số toả nhiệt toàn phần bằng phương pháp bom đo nhiệt lượng và tính trị số toả nhiệt thực
 • TCVN 318:1997 (ISO 1170:1977) Than và cốc – Tính kết quả phân tích trên những cơ sở khác nhau
 • TCVN 1693:1995 (ISO 1988:1975) Than đá - Lấy mẫu
 • TCVN 4307:86 Than – Phương pháp xác định tỷ lệ dưới cỡ và trên cỡ

Phương pháp thử

 
 • Lấy mẫu và chuẩn bị theo TCVN 1693: 1995(ISO 1988 - 1975).
 • Tính chuyển kết quả phân tích trên những cơ sở khác nhau theo TCVN 318:1997(ISO 1170 - 1977)
 • Xác định tỉ lệ dưới cỡ khi giao nhận ban đầu theo TCVN 4307- 86
 • Xác định độ tro khô A theo TCVN 173: 1995 (ISO 1171- 1981)
 • Xác định độ ẩm toàn phần W tp theo TCVN (ISO 589 - 1981)
 • Xác định hàm lượng chất bốc khô V theo TCVN 174:1995 (ISO 652- 1981)
 • Xác định hàm lượng lưu huỳnh chung khô S ktheo TCVN 175: 1995 (ISO 334- 1992)
 • Xác định trị số toả nhiệt phần khô Q gr theo TCVN 200: 1995 (ISO 1928 - 1976)

Yêu cầu Kỹ thuật

 
 • Chất lượng các loại than cục và than cám thương phẩm của vùng Hòn Gai - Cẩm Phả được quy định theo các chỉ tiêu chất lượng trong bảng CLT1.
 • Chất lượng các loại than cục và than cám thương phảm của mỏ Mạo Khê được quy định theo các chỉ tiêu chất lượng trong bảng CLT2.
 • Chất lượng các loại than cục và than cám thương phảm của mỏ Vàng Danh – Nam Mẫu được quy định theo các chỉ tiêu chất lượng trong bảng CLT3.
 • Chất lượng các loại than thương phẩm Na Dương tại mỏ được quy định theo chỉ tiêu chất lượng trong bảng CLT4.
 • Chất lượng các loại than thương phẩm của mỏ Núi Hồng được qui định theo các chỉ tiêu chất lượngtrong bảng CLT5.
 • Chất lượng các loại than cục và than cám thương phẩm của mỏ Khánh Hoà được qui định theo các chỉ tiêu chất lượng trong bảng CLT6.

 

Background