Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức 

Giới thiệu chung cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Than Miền Nam - Vinacomin

Thứ 3, 15/11/2016

 

1. Giới thiệu cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Than Miền Nam  Vinacomin:

    Tên Công ty: Công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin, theo Quyết định số 81/2004/QĐ-BCN ngày 20/8/2004 của Bộ trưởng bộ công nghiệp về việc chuyển công ty CB&KD than Miền Nam thành công ty CP than Miền Nam.

Công ty là doanh nghiệp cổ phần, hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp. Là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

        Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần Than Miền Nam - Vinacomin  

 Công ty có 6 đơn vị trực thuộc, trong đó XN than Long An, XN than Đồng Nai, XN than Long An, CN than Vĩnh Long là các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Cổ phần than Miền Nam Vinacomin, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng.CN 42 Cống Quỳnh, Chi nhánh than Quảng Ninh là đơn vị hạch toán báo sổ.

2. Ngành nghề SXKD của chủ yếu của công ty: Sản xuất, chế biến và kinh doanh than.

3. Cơ cấu quản lý điều hành của công ty:

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của công ty. Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để quản trị công ty giữa hai kỳ đại hội.

Giám đốc điều hành do Hội đồng quản trị bổ nhiệm để quản lý và điều hành hoạt động của công ty. Giám đốc chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước Pháp luật về quản lý điều hành của công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ban kiểm soát do Đại hội cổ đông bầu ra để thực hiện giám sát HĐQT, giám đốc trong việc quản lý điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Background