Giới thiệu >> Ban lãnh đạo 

Ban lãnh đạo

Thứ 5, 23/04/2015


Hội Đồng Quản Trị :


1.     Ông Vĩnh Như - Chủ tịch HĐQT

2.     Ông Lê Việt Quang - Ủy viên HĐQT
3.     Ông Hồ Anh Khoa - Ủy viên HĐQT

Ban kiểm soát :


1.
      Bà Phạm Thị Mai Hường - Trưởng ban KS
2.      Ông Phan Văn Tân - Ủy viên Ban KS
3.      Ông Đoàn Trọng Nghĩa - Ủy Viên Ban KS

Ban Giám Đốc :

1.     Ông Vĩnh Như - Giám đốc điều hành

2.     Ông Hồ Anh Khoa - Phó Giám đốc
3.     Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Gíam đốc
4.     Ông Vũ Quang Triệu - Phó Giám đốc
5.     Bà Phạm Thị Ngọc Trang - Kế toán trưởng

Background